LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА”

art festival


LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА”

15 – 21 август 2016 г., с. Поповци, община Габрово

ФЕСТИВАЛЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА

ОТ ФОНДАЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИКЛЮЧЕНСКИ ПАРК „НЕЗАБРАВКА“ И ГРАД ГАБРОВО

ПО ПРОЕКТ „LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА”– В ЛОНОТО НА ПРИРОДАТА С ТВОРБИТЕ НА ИЗКУСТВОТО“,

СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ ЗА 2016 Г. НА ОБЩИНА ГАБРОВО


ПОКАНА РЕГЛАМЕНТ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КОНТАКТИ ГАЛЕРИЯ

 

На 28.04.2016 г. Фондация „Заедно за демокрация и партньорство” подписа договор с Община Габрово за изпълнението на проект „LandArtFestival “Незабравка”– в лоното на природата с творбите на изкуството”, който се съфинансира по Програма „Култура” за 2016 г.

Основна цел на проекта е реализирането на модел за творческа интерпретация и естетическо оживяване на периферна градска среда чрез иновативно събитие с фестивален характер.

Дейностите, чрез които ще бъде постигната основната цел, предвиждат организирането и провеждането на едноседмично събитие с фестивален характер на територията на община Габрово /Приключенски парк „Незабравка”/ – LandArtFestival. В рамките на една седмица 10 творци ще създават скулптурни, изобразителни и инсталационни форми – акумулации, струпвания, конструкции, обекти, които ще бъдат разположени на територията на парка. Чрез създадените творби и ситуирането им в съхранена природна среда ще се постигне естетическо оживяване на периферната градска среда, още повече, че Приключенски парк „Незабравка” вече се утвърди като притегателен културен локус в природен контекст за града и региона.

Проектът си поставя и специфична цел, която е насочена към привличане на публики и стимулиране на устойчив интерес към културни и творчески произведения в съхранен природен контекст. Нейното постигане предстои да бъде осъществено чрез осигуряването на свободен и безплатен достъп на всички желаещи до творбите, както по време на тяхното създаване, така и след приключването на проекта. По този начин паркът предстои да се превърне в своеобразна галерия на открито, чрез което допринася за достигане на стойностен творчески продукт до възможно най-широка аудитория. Част от създадените творби ще бъдат експонирани в централната градска част след съгласуване с Община Габрово. Творческите резултати от проектните дейности на практика предоставят възможност за пълноценно културно приобщаване и участие на периферната градска общност в иновативни и интегративни културни процеси.

С реализирането на проекта ще се постигне успешен културен модел за творческа интерпретация и естетическо оживяване на периферна градска среда чрез иновативно събитие с фестивален характер. В рамките на фестивала ще бъдат създадени и ще се екстериоризират, художествено и ландшафтно интегрирани не по-малко от десет скулптурни, изобразителни и инсталационни форми от различни материали, изпълнени с различни техники, чрез които се проблематизират – със собствен почерк и с изразните средства на land-art-изкуството – вечните опозиции природа-цивилизация, преходно-нетленно, Космос-Хаос.

На страницата с Контакти ще публикуваме въпросите, които сте ни задали, както и техните отговори.

По всички въпроси, свързани с организацията на фестивала, се обръщайте към екипа на фондацията:

тел. 0879 35 36 96

е-mail: zaedno2004@abv.bg

 

 


фондация

Този текст е създаден по проект „LandArtFestival “НЕЗАБРАВКА”– В ЛОНОТО НА ПРИРОДАТА С ТВОРБИТЕ НА ИЗКУСТВОТО“, който е съфинансиран по Програма „Култура“ на Община Габрово за 2016 г. Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от фондация „Заедно за демокрация и партньорство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Община Габрово.

община габрово